SHEKHEENA DEVALAYAM

Whatsoever HE (JESUS) saith unto you, do it. - John 2:5